Breaking News
Loading...

, , ,

Fintech คืออะไร

Share on Google Plus

Financial Technology


รู้ไว้ได้ประโยชน์ กับคำว่า Fintech ที่ย่อมาจากคำว่า Financial Technology ซึ่งหมายถึง กลุ่มธุรกิจที่มีการประยุกต์และนำเทคโนโลยีมาใช้ทางด้านการเงิน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ความสำคัญอยู่ที่ การนำไปใช้งานจะต้อง ง่ายในการใช้งาน มีความปลอดภัย ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย และที่สำคัญที่สุดคือ ความปลอดภัย

ตัวอย่าง FinTech ที่เรารู้จักและใช้กันมานานได้แก่ ตู้ ATM

ตัวอย่างธุรกิจที่ใช้ Fintech

 • กลุ่มธุรกิจธนาคาร
  ไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐและเอกชน มีการตอบรับนโยบายของรัฐบาล 4.0 ซึ่งเน้นในเรื่องนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งาน โดยปัจจุบัน จะเห็นได้ชัดว่า ธนาคารมีการนำเอาแอป มาให้ลูกค้าใช้ในการเบิก ถอน โอนเงิน หรือชำระค่าบริการผ่านแอปได้โดยตรง สะดวก ไม่ต้องไปธนาคาร และผลที่เห็นได้ชัดคือ สาขาของธนาคารมีการปิดตัวลง รวมทั้งพนักงานของธนาคารเอง ที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ในการทำงาน
 • กลุ่มธุรกิจซื้อขายหุ้น
  อีกหนึ่งธุรกิจที่เห็นเด่นชัด ที่มีการพัฒนาแอปให้สามารถซื้อขาย หุ้น ได้อย่างสะดวก ทุกสถานที่และไม่จำกัดที่จะต้องมาที่บริษัทเท่านั้น โดยให้บริการในรูปแบบ "ออนไลน์"  นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการวิเคราะห์การซื้อขายหุ้นได้อีกด้วย 
นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจข้างต้น ที่มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจของตัวเองแล้ว ยังมีนวตกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ Fintech อย่างเห็นได้ชัด ได้แก่

 • E-Payment
  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็ได้มีการนำระบบ E-Payment มาใช้กันอยา่งกว้างขวาง ตัวอย่าง E-Payment ได้แก่ TrueMoney, PayPal, AliPay, WeChat Pay เป็นต้น
 • Bitcoin
  หนึ่งในสกุลเงินดิจิตอล (Digital Currency) ที่สามารถใช้ได้จริง

อย่างไรก็ตาม การจะประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับด้านการเงินได้นั้น คงจะต้องมีการสำรวจความต้องการและกลุ่มลูกค้าให้ดีก่อน  เพราะเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนั้น อาจไม่สามารถได้รับการตอบรับกับคนทุกๆ กลุ่มได้   และเนื่องด้วยการลงทุน ที่ต้องใช้เงินทุนที่มีมูลค่าสูงมากเช่นกัน  


You Might Also Like

0 comments

About Thai Finance Tips

เคล็ด(ไม่)ลับ ในการบริหารเงินให้เต็มกระเป๋า

เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ เห็นด้วยไหม? ถ้าใครรู้จัก "บริหารเงิน" ก่อน ย่อมมีโอกาส "รวยก่อน" ทีมงาน Thai Finance Tips ได้รวบรวมข้อมูล "การเงินใกล้ตัว" ที่น่าสนใจมาบอกต่อกัน..

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
092 539 8949

Google Search

ค้นหาจาก Google

Follow on Facebook